Rzecznik prasowy / Kierownik Działu Komunikacji

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Rzecznika prasowego / Kierownika Działu Komunikacji.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

 1. Przygotowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących działalności Muzeum.
 2. Przygotowanie wieloletnich i okresowych strategii dotyczących polityki informacyjnej Muzeum.
 3. Realizacja i koordynacja przyjętej przez Muzeum polityki informacyjnej.
 4. Bieżący monitoring mediów, przygotowywanie raportów i analiz zawartości mediów.
 5. Przygotowanie pracowników Muzeum do wystąpień publicznych w mediach oraz kontaktów z dziennikarzami.
 6. Kierowanie zespołem osób wspierających pracę rzecznika prasowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Minimum 3 lat doświadczenia w pracy w obszarze komunikacji zewnętrznej i public relations.
 2. Umiejętności w zakresie sprawnego redagowania tekstów oraz zabierania głosu przed mikrofonem i kamerą.
 3. Wiedzy o funkcjonowaniu mediów i instytucji życia publicznego.
 4. Wyższego wykształcenia.
 5. Znajomości historii, zwłaszcza okresu II wojny światowej oraz historii Zagłady.
 6. Umiejętności w kierowaniu pracami małego zespołu.
 7. Dobrej znajomości pakietu MS Office.
 8. Dobrej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełny etat,

– atrakcyjne wynagrodzenie,

– możliwość podwyższania kwalifikacji,

– pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Miejsce pracy:

Muzeum Getta Warszawskiego 00–108 Warszawa ul. Zielna 39

Wymagane dokumenty:

– życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia się do wskazanych w ogłoszeniu oczekiwań MGW

– informacja o możliwym terminie rozpoczęcia pracy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Muzeum Getta Warszawskiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego.

Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 3 marca 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: RZECZNIK PRASOWY

MGW informuje, że rekrutacja m.in. z powodów pandemicznych ma kilka etapów:

 1. przesłanie CV (MGW wybierze na podstawie przesłanych dokumentów osoby do II etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);
 2. nagranie na platformie rekrutacyjnej wypowiedzi kandydatów zaproszonych do II etapu (MGW wybierze na podstawie nagrań osoby do III etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);
 3. Rozmowa na platformie Zoom z kandydatami zaproszonymi do III etapu. (MGW wybierze na podstawie rozmów na komunikatorze osoby do IV etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);
 4. Bezpośrednia rozmowa z dyrektorem MGW z zachowaniem obowiązujących regulacji w zakresie pandemicznym (dystans, maseczka);
 5. MGW informuje, że dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone. Podobnie zniszczone zostaną wszystkie nagrania z II i III etapu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Zielna 39; 00-108 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.1943.pl
 • telefonicznie: +48 22 419 92 50.

 Inspektor ochrony danych

W Muzeum Getta Warszawskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: mslupecki@1943.pl, lub telefonicznie: +48 22 419 92 50. 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3, na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Muzeum Getta Warszawskiego będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MGW zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 1  Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;2  art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;4  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.