Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Muzeum Getta Warszawskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej 1943.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2019-11-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-03-08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 1 stycznia 2022 roku planujemy dodać napisy do końca 2023 roku.
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak mapy serwisu.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • partner technologiczny nie jest gotowy do przebudowy strony ze względu na obciążenia technologiczne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-05-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-15.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt drogą mailową na adres muzeum@1943.pl lub telefonicznie (+48 22 419 92 50). W zgłoszeniu prosimy zamieścić:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
E-mail: esp@mkidn.gov.pl
Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Getta Warszawskiego jest instytucją w organizacji. Nasza dostępność architektoniczna jest na etapie planowania.