Przetargi

Zaproszenie do wzięcia udziału w dialogu konkurencyjnym

 1. Zamawiający planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
  1. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” (dalej „Inwestycja”); dokumentacja powinna obejmować wszystkie dokumenty niezbędne dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie realizacji Inwestycji, w szczególności: projekty branżowe, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także projekt zagospodarowania terenu wokół Inwestycji; wykonawca opracuje dokumentację projektową w oparciu o przekazane przez Zamawiającego założenia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wskazane tam dokumenty; wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów oraz zezwoli na rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektów; wykonawca zapewni zgodność opracowanej dokumentacji projektowej z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja Zarządu Dzielnicy Wola st. Warszawy nr 13/U/2019/cp, z dnia 15 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak UD-XVII-WAB-U.6733.4.2019.JBR (20.JBR) WOM-BO/5283/19 oraz decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 26 lipca 2019 r., znak KOC/3536/Ar/19) lub – w razie potrzeby – uzyska zmianę albo nową ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Inwestycji;
  2. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczny, projekt wykonawczy) wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego (dalej „Wystawa”), spójnej z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1 powyżej, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego założenia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wskazane tam dokumenty; Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu oraz zezwoli na rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu;
  3. dokonanie wszelkich uzgodnień przewidzianych prawem budowlanym i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę dla Inwestycji;
  4. w ramach prawa opcji – wsparcie i doradztwo na rzecz Zamawiającego na etapie przygotowania do wszczęcia i w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji i Wystawy, aż do zawarcia przez Zamawiającego umowy na generalne wykonawstwo z wykonawcą wybranym w postępowaniu;
  5. w ramach prawa opcji – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji oraz Wystawy, aż do podpisania końcowego protokołu odbioru robót, w zakresie zgodności prowadzonych robót z projektem oraz w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
 2. Dialog techniczny będzie miał na celu przeprowadzenie konsultacji rynkowej oraz doradztwo w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, organizacyjnych, wykonawczych, logistycznych itp. związanych z planowaną realizacją zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” wraz z projektem Wystawy Stałej.
 1. Zamawiający planuje przeprowadzenie dialogu technicznego w drodze bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi Wykonawcami. Rozmowy będą prowadzone w sposób dogodny dla obu stron zarówno w formie spotkań bezpośrednich jak i za pomocą środków komunikowania na odległość w zależności od ustaleń z danym Wykonawcą. Zamawiający przewiduje, iż dialog techniczny toczyć się będzie w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Rozmowy toczyć się będą w języku polskim lub angielskim.
 1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w dialogu technicznym zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Zamawiający nie zaprosi do udziału w dialogu wykonawców, których zgłoszenia wpłyną po tym terminie.

 Zgłoszenie należy przesłać na adres mbartosiewicz@1943.pl z podaniem:

 1. nazwy wykonawcy (firmy), adresu siedziby;
 2. osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ustalenia terminu spotkania;
 3. danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Wykonawcą w trakcie dialogu konkurencyjnego w tym w zakresie ustalenia terminu i formy rozmowy.
 1. Wszelkie szczegóły organizacyjne, w tym dotyczące harmonogramu spotkań będą ustalane z Wykonawcami, którzy zgłosili chęć udziału w dialogu konkurencyjnym.