Oferta edukacyjna dla młodzieży ze szkół ponadpodstwowych (15 – 19 lat)

Czy można oceniać ludzi w sytuacjach granicznych? Adam Czerniaków, Artur Rosenzweig, Chaim Rumkowski
(lekcja przeznaczona dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej)

Punktem wyjścia lekcji będzie zdanie „zdanie ze wstępu napisanego przez Joannę Jurandot-Nawrocką do wspomnień ojca, Jerzego Jurandota „Miasto skazanych. Dwa lata w warszawskim getcie”: „Człowiek żyjący w normalnym świecie nie może sobie wyobrazić takich wyborów i takich chwil”. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się o funkcjonowaniu gett, ich strukturze organizacyjnej, roli i zadaniach przewodniczących Judenratów. Dowiedzą się o różnych wyborach dokonanych przez postawionych w sytuacji granicznej trzech przewodniczących Judenratów w największych miastach okupowanej Polski – Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Dwa powstania warszawskie – o co walczyli powstańcy w getcie, jaki był cel powstania warszawskiego?

Lekcja ma zwrócić uwagę ucznia na fakt, że w Warszawie podczas niemieckiej okupacji miały miejsce dwa powstania: pierwsze 19 kwietnia 1943 roku na terenie getta warszawskiego i drugie 1 sierpnia 1944 roku. Historie obu powstań uczeń pozna poprzez fragmenty wspomnień bojowników getta warszawskiego i powstańców warszawskich.

Pomóc, wydać czy minąć obojętnie – różne postawy ludności polskiej wobec tragedii Żydów

Na podstawie fragmentów pamiętników ocalałych z Zagłady i świadectw złożonych przez Sprawiedliwych wśród Narodów Świata uczniowie dowiedzą się, jak trudne były wybory moralne, przed którymi stali mieszkańcy Polski okupowanej przez niemieckich nazistów. Zwłaszcza ci zdecydowani zaofiarować swą pomoc Żydom.

 

Sztuka wynaturzona w czasach nazizmu
(lekcja dla szkół plastycznych oraz dla szkół ponadpodstawowych na zajęcia z wiedzy o kulturze)

Sztuka wynaturzona, sztuka zdegenerowana (Entartete Kunst) – to terminy używane przez nazistów, służące określeniu sztuki innej niż oficjalna sztuka nazistowskich Niemiec i niezgodnej z nazistowską ideologią. W praktyce nazywano tak twórczość wszystkich nowoczesnych artystów.

Zajęcia mają zaznajomić ucznia z częścią ideologii nazistowskiej odnoszącą się do sztuki, wskazać, które kierunki i dlaczego uznane były za zdegenerowane, pokazać wpływ, jaki na stosunek do sztuki miał rasizm oraz uświadomić niebezpieczeństwa płynące z podporządkowania sztuki jakiejkolwiek ideologii.

 

W tej grupie wiekowej podejmowane są problemy etyczne, przed którymi postawiony był człowiek w obliczu Zagłady (tematy pierwszy i trzeci). Rozważana jest też kwestia podobieństw i różnic między powstaniem w getcie warszawskim i powstaniem warszawskim. Praca z materiałami źródłowymi oraz interdyscyplinarny charakter lekcji mają zapewnić uczniom jak najgłębsze zrozumienie omawianych kwestii. Poza przekazywaniem wiedzy, zachęca się uczniów do samodzielnego formułowania wniosków i udziału w dyskusji.

 

KONTAKT
Dr Halina Postek
Kierownik Działu Edukacji
Tel. 22 419 92 50
Mail:  hpostek@1943.pl