Za 15 miesięcy powstanie projekt siedziby i wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.

Podpisanie umowy z wykonawcą projektu w dniu 20 kwietnia 2021 r. wieńczy proces rozstrzygnięcia przetargu pn.: „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego wraz z projektem wystawy stałej, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

dr inż. Stanisław Karczmarczyk i dyrektor MGW Albert Stankowski

Spółka KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. z Krakowa wygrała przetarg na zaprojektowanie siedziby i wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.

Krakowska pracownia projektowa specjalizuje się w realizowaniu projektów konstrukcyjno-budowlanych, przygotowywaniu ekspertyz konstrukcyjnych oraz ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Szczególnym profilem działalności są prace konstrukcyjne związane z budynkami zabytkowymi, ich adaptacją do nowych funkcji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia substancji zabytkowej. Spółka została stworzona przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów w Krakowie, Polsce i poza granicami kraju. W latach 2014-2017 biuro opracowało kompleksową dokumentację projektową m.in. dla Muzeum Warszawy i Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu.

Do udziału w postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze dwie oferty:

  1. Konsorcjum: New Amsterdam sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) Pracownie konserwacyjne Zabytków „ARKONA” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
  2. Konsorcjum: WXCA sp. z.o.o. (Lider Konsorcjum) 22 Architekci sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
Komisja przetargowa

Komisja przetargowa pod przewodnictwem Joanny Dudelewicz, zastępczyni dyrektora muzeum do spraw ekonomiczno-organizacyjnych i inwestycji, w skład której weszli: prof. Andrzej Betlej – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Eleonora Bergman – historyczka architektury i była dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, prof. Andrzej Koss – dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, architekt Krzysztof Ozimek – członek zarządu SARP, dr Hanna Węgrzynek – zastępca dyrektora muzeum ds. naukowych i wystawienniczych, dr Hanna Nowakowska-Sito – historyk sztuki, kustosz dyplomowany w Muzeum Historii Polski i architekt Piotr Walkowiak – doradca przy projekcie budowy Muzeum Historii Polski, po ocenie m.in. sposobu realizacji założeń merytorycznych, spójności i adekwatności przyjętych rozwiązań projektowych oraz zakresu i sposobu realizacji wytycznych w odniesieniu do zaleceń merytorycznych dla wystawy stałej, w tym zgodności koncepcji z zasadami ochrony konserwatorskiej, najwyżej oceniła projekt krakowskiego biura projektowego (KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o.) kierowanego przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka.

Po dopełnieniu procedur przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Getta Warszawskiego zawarło umowę z Wykonawcą KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. na opracowanie projektu siedziby Muzeum Getta Warszawskiego wraz z projektem wystawy stałej, uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

To najbardziej zobowiązujący i wymagający projekt. Gdy zespół projektantów wystawy zmierzył się z narracją, zrozumieliśmy, że symbol łóżka szpitalnego jest najbardziej adekwatny do roli tego miejsca w historii, do ogromu cierpienia i tych scen, które znamy z historii getta. Odrębnym problemem jest otoczenie przestrzeni szpitala formalną kakofonią. Krucha przestrzeń historyczna jest przytłoczona, zmiażdżona, ginie we współczesnej agresywnej architekturze wieżowców. Stąd potrzeba ochrony tego miejsca, wprowadzenia go w tę skalę a równocześnie nadania mu „skali człowieka”, w której detal historyczny – na wyciągnięcie ręki – daje szansę na refleksję i stymuluje współczesną architekturę. Chcielibyśmy, aby to miejsce było wyjątkowe w dwójnasób: w skali człowieka i ze względu na jasny komunikat, jasną treść: „uwaga! – to jest autentyczny relikt, a to – co go otacza…(?)”
– dr Jerzy Wowczak – architekt w zespole projektowym

KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. ma 15 miesięcy, od podpisania umowy, na opracowanie projektu, w którego zakres wchodzi przede wszystkim opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” zawierającej koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego zawierającej koncepcję i projekt wystawy wraz z projektami wykonawczymi (w tym scenariusze prezentacji multimedialnych, ich projekty graficzne oraz funkcjonalności), a także kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień przewidzianych przepisami prawa, wykonania lub pozyskania niezbędnych ekspertyz oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę muzeum. Umowa przewiduje także wsparcie i doradztwo na etapie przygotowania do wszczęcia i w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wystawy do czasu zawarcia przez muzeum umowy z generalnym wykonawcą, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz wystawy, aż do podpisania końcowego protokołu odbioru prac.