Teren getta warszawskiego w gminnej ewidencji zabytków

6 października 2021 r. teren getta warszawskiego został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Od teraz każde pozwolenie na budowę będzie wymagało uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem, co oznacza zwiększoną ochronę archeologiczną terenu dawnego getta oraz historycznych artefaktów, które wciąż znajdują się na jego obszarze.

Bardzo się cieszę, że teren dawnego getta warszawskiego został wreszcie ujęty w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. To wielki sukces także dla Muzeum Getta Warszawskiego, które było zaangażowane w ten projekt – mówi dyrektor MGW, Albert Stankowski – Dzięki temu możliwe będzie zachowanie reliktów getta nadal znajdujących się na tym terenie i zapobieganie sytuacjom podobnym do tej, jak wydarzyła się w styczniu 2021 r., gdy media poinformowały o nielegalnym wywiezieniu za granicę Polski obiektów znalezionych na budowie ulokowanej w granicach dawnego getta warszawskiego.

Muzeum Getta Warszawskiego od 2018 r. brało udział w konsultacjach z biurami Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazując m.in. lokalizacje o szczególnym znaczeniu historycznym na terenie dawnego getta oraz przygotowując raport na temat bieżącego stanu ostańców zabudowy pozostałej po getcie. Instytucja prowadziła również badania na temat zmian granic getta na przestrzeni lat, których wyniki przekazano do biura konserwatora.