Projekt edukacyjny MGW

Projekt edukacyjny Muzeum Getta Warszawskiego dla szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie byłego warszawskiego getta lub w pobliżu jego granic

Cele i zadania:

  • Opisanie/zrekonstruowanie miejsca , w którym obecnie znajduje się szkoła – dla szkół znajdujących się na terenie byłego getta
  • Opisanie związków z historią i kulturą Żydów miejsc, w którym obecnie znajduje się szkoła – dla szkół znajdujących się obecnie w pobliżu granic byłego getta

Termin zgłoszeń: 31 grudnia 2020
Termin realizacji: czerwiec 2021

Sposoby realizacji: Zespoły maksymalnie 6 – osobowe
Sposoby prezentacji: Wykonanie  wystawy, która zostanie zaprezentowana w Muzeum Getta Warszawskiego

Źródła:

  • archiwalne ( np. Żydowski Instytut Historyczny, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej)
  • publikacje naukowe
  • czasopisma z tamtego okresu
  • ikonograficzne
  • literatura
  • literatura dokumentu osobistego ( dzienniki, pamiętniki)
  • historia mówiona
  • źródła internetowe

Nagrody: Wyjazd realizatorów projektu wraz z opiekunami  do Wilna – jednego z  centrów kultury żydowskiej w przedwojennej Polsce oraz Ponar – miejsca  egzekucji Żydóww czasie II wojny światowej.

Oceniać będziemy wartości merytoryczne, samodzielność, oryginalność oraz innowacyjność w wykonaniu wystawy.

Muzeum Getta Warszawskiego oferuje konsultacje i szkolenia prowadzone przez pracowników muzeum.
Kontakt i zgłoszenia: wmlynarczyk@1943.p