MGW – postępowanie przetargowe

Muzeum Getta Warszawskiego ogłosiło postępowanie przetargowe na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO” WRAZ Z PROJEKTEM STAŁEJ WYSTAWY, UZYSKANIE WYMAGANYCH UZGODNIEŃ I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

20 października 2020

 

Zapraszamy projektantów do złożenia ofert. Poniżej link do przedmiotowego postępowania: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27976

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą podstawowy dokument przetargu, Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu, zobligowani są do złożenia swojej oferty wraz z załącznikami do 15.12.2020r. do godz. 11:00. Tego samego dnia o godzinie 12:00, w biurze Muzeum Getta Warszawskiego, nastąpi otwarcie ofert i rozpoczęcie pracy Komisji Przetargowej. W przypadku, gdy uzasadnione to będzie zagrożeniem epidemicznym, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję online. Wybór najkorzystniejszej nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu jeżeli liczba oferentów będzie na tyle duża, że wyłonienie Wykonawcy w tak krótkim czasie okaże się niemożliwe.

Głównymi obowiązkami komisji przetargowej będzie ocena sposobu realizacji założeń merytorycznych, przede wszystkim spójność i adekwatność przyjętych rozwiązań projektowych oraz zakres i sposób realizacji wytycznych w odniesieniu do wytycznych merytorycznych do wystawy stałej, w tym zgodność koncepcji z zasadami obowiązującymi w pracy z obiektami objętymi ochroną konserwatorską – wyjaśnia Joanna Dudelewicz, zastępca dyrektora MGW do spraw ekonomiczno-organizacyjnych i inwestycji.

Ocenie podlegać również będą takie elementy jak oryginalność i walory artystyczne, walory funkcjonalne ekspozycji, realność realizacji projektu, kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni, przejrzystość i oryginalność koncepcji, atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres i forma przekazanych informacji, spójność kompozycji, wartości edukacyjne), atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia wystawienniczego (atrakcyjność i oryginalność aranżacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa – odbiorca), ponadczasowość rozwiązań, sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektem zabytkowym, zastosowanie nowych materiałów i technologii, funkcjonalność i walory użytkowe, relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, łatwość obsługi elementów interaktywnych, ułatwienia funkcjonalne (np. szlaki komunikacyjne z pozostałymi częściami budynku, które są niezbędne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Wystawy oraz zastosowane rozwiązania umożliwiające obsługę i konserwację Wystawy), dostępność rozwiązań ekspozycyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych oraz dzieci – mówi dyrektor Dudelewicz.

Zgodnie ze postanowieniami umowy, określonymi we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ, Wykonawca będzie mieć 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotem projektu jest również wykonanie projektów technicznych oraz projektów wykonawczych Wystawy.

Na Wykonawcy Projektu spoczywa obowiązek przestrzegania limitu budżetowego. Zamawiający określił że zrealizowanie przedmiotu zamówienia, czyli  wartość Inwestycji, z uwzględnieniem realizacji Wystawy, nie może przekroczyć kwoty 100 mln zł brutto (w tym wartość wystawy stałej nie przekroczy 20 mln zł brutto, a kwota pozostała obejmie prace budowlano – instalacyjne wraz z pierwszym wyposażeniem).

Szczegóły dotyczące przetargu są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27976

Miłka Skalska, Rzeczniczka Prasowa

Zdj. Magdalena Jonas-Poławska