IHRA – edukacja o Holokauście

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jedno z pierwszych na świecie przetłumaczyło tekst Wytycznych IHRA dotyczących nauczania o Holokauście – po konsultacji z Radą Opiniodawczo-doradczą do spraw Edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej – i udostępniło oficjalne tłumaczenie Biuru IHRA, które zamieściło je już na swojej stronie internetowej

6 listopada

Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego dokumentu pomocnego w kwestiach takich jak:

  1. Rozwijanie wiedzy, w celu głębszego zrozumienia Holokaustu i podniesienia świadomości o konsekwencjach antysemityzmu;
  2. Tworzenie środowiska dydaktycznego wzbudzającego zaangażowanie do nauki o Holokauście;
  3. Promowanie krytycznego i refleksyjnego myślenia o Holokauście, w tym umiejętności reagowania na negowanie i zniekształcanie Holokaustu;
  4. Prowadzenie edukacji o Prawach Człowieka i zapobieganie ludobójstwom.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował tłumaczenie Wytycznych IHRA.

Intencja IHRA, stojąca za przyjęciem i promocją jednolitego tekstu Wytycznych we wszystkich 34 krajach członkowskich wydaje się w znacznej mierze symboliczna: pokazanie, że pamięć o Zagładzie przede wszystkim powinna łączyć, a nie dzielić.

https://www.holocaustremembrance.com/pl/resources/educational-materials/wytyczne-dotyczace-nauczania-o-holokauscie.

Tekst został też udostępniony na stronach podlegającego MEN Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/2020/07/wytyczne-do-nauczania-o-holokauscie-w-wersji-polskojezycznej/.

Zdj. IHRA