Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w szkoleniu „Wokół getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski”.

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w szkoleniu „Wokół getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski”.

Termin: 29 – 31 marca 2019 roku
Miejsce: Austriackie Forum Kultury, Warszawa, ul. Próżna 7/9

Program:
Piątek, 29 marca
Prowadzenie: Miłka Skalska – rzeczniczka MGW
16.00 – 16.30 Powitanie uczestników, misja Muzeum, pytania uczestników — dr Hanna Węgrzynek, z- ca dyrektora MGW, dr Halina Postek, kierownik Działu Edukacji
16.30 – 17.30 Getto warszawskie — dr Hanna Węgrzynek, z-ca dyrektora MGW
17.30 – 18.30 Edukacja o Holokauście w Polsce – dr Piotr Trojański
18.30 – 19.30 Edukacja o Holokauście w Niemczech – Anna Rosenhain-Osowska
20.00 Kolacja szabatowa

Sobota, 30 marca
Prowadzenie: dr Halina Postek, kier. Działu Edukacji MGW
9.00 – 10.00 Domy dziecka w getcie warszawskim — Agnieszka Witkowska-Krych
10.00 – 11.00 Lekarze w getcie warszawskim — dr med. Maria Ciesielska
11.00 – 12.00 Życie kulturalne w getcie warszawskim — Kamila Łapicka
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Literacki obraz getta warszawskiego— prof. Sławomir Buryła
13.30 – 14.30 Getto białostockie — dr Ewa Rogalewska
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 16.30 Getto warszawskie i getto łódzkie – próba porównania — Michał Adamiak
16.30 – 17.30 Getta na Kresach — prof. Grzegorz Berendt
17.30 – 18.30 Spotkanie ze świadkiem historii — Wacław Kornblum

Niedziela, 31 marca
Prowadzenie: dr Wiesława Młynarczyk, Dział Edukacji MGW
9.00 – 10.00 Życie religijne w getcie warszawskim — rabin David Berman/tłum. Marek Jeżowski
10.00 – 11.00 ŻZW i inne organizacje konspiracyjne w getcie warszawskim — dr hab. August Grabski
11.00 – 12.00 Getto krakowskie — dr Martyna Grądzka–Rejak
12.00 – 12.30 Przerwa kawowo-lunchowa
12.30 – 13.30 Getto radomskie — dr Sebastian Piątkowski
13.30 – 15.30 Spacer do szpitala Baumanów i Bersohnów, przyszłej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego — Paweł Szpringier
15.30 Zakończenie konferencji — dyr. MGW Albert Stankowski

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca na adres mailowy: wmlynarczyk@1943.pl

Nauczyciele i edukatorzy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informuję, iż:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: ul. Zielna 39; 00-108 Warszawa;
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.1943.pl
c. telefonicznie: +48 22 419 92 50
Inspektor ochrony danych
W Muzeum Getta Warszawskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: mslupecki@1943.pl, lub telefonicznie: +48 22 419 92 50
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji i organizacji szkolenia, które odbędzie się w dniach 29-31 marca 2019 roku w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO oraz § 5 i § 6 Statutu Muzeum Getta Warszawskiego.
Dane osobowe będą przetwarzane również w celu sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum Getta Warszawskiego.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
3. Prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.