Konferencja naukowa „Genealogie pamięci”

Zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych

Genealogies of Memory: The Holocaust between Global and Local Perspectives (Genealogie Pamięci: Holokaust między perspektywą globalną a lokalną)

Termin składania prac: 31 maja 2020 r.

4 maja 2020

Celem konferencji jest ocena aktualnego stanu badań w zakresie pamięci o Holokauście. Kontekstem tej sytuacji jest z jednej strony globalizacja i uniwersalizacja znaczenia Holokaustu, a z drugiej strony postulowany ostatnio empiryczny zwrot w badaniach dotyczących Holokaustu (pamięci o Holokauście) , w kierunku tekstów i źródeł pierwotnych oraz przestrzeni i materiałów lokalnych (np. badania kryminalistyczne, badania środowiskowe dotyczące Holokaustu), czy też wykorzystania ugruntowanej perspektywy badawczej w odniesieniu do pamięci i edukacji o Holokauście.

Chcemy omówić wzajemne zależności pomiędzy powszechną (globalną, ponadnarodową) skalą pamięci o Holokauście, a pamięcią zakorzenioną w endemicznej przestrzeni i kulturze doświadczenia historycznego (na szczeblu lokalnym, etnicznym, narodowym). Interesują nas wzajemne wpływy pomiędzy różnymi skalami pamięci, w tym zarówno w zakresie wzajemnej inspiracji, jak i koncepcyjnego nadużycia: stąd pytanie zarówno o ontologiczne i etyczne granice uniwersalizacji pamięci, jak i o mikrokontekstualizację wspomnień.

Zapraszamy badaczy z różnych dyscyplin do refleksji nad tymi zagadnieniami w oparciu o swoje badania nad pamięcią społeczną i kulturową w różnych wymiarach: od językowego i tekstowego, poprzez instytucjonalny, polityczny, psychologiczny, aż po materialny, przestrzenny i technologiczny. Proponujemy następujące bloki dyskusyjne, ale inne propozycje również są mile widziane:

– Pojęcia i podejścia teoretyczne – wzajemne powiązania między krajowymi, ponadnarodowymi i globalnymi ramami badań dotyczących pamięci o Holokauście; kluczowa historia koncentrująca się na procesie globalizacji badań dotyczących pamięci o Holokauście, np. pojednanie i konflikt w polityce pamięci, wartości globalne i lokalne miejsca ludobójstwa;

– Lokalne historiografie i wyzwania globalne – narodowe i lokalne tradycje w zakresie historiografii, ich struktury narracyjne i tematyczne oraz stosowane metodologie; wpływ międzynarodowego transferu wiedzy; zjawisko kłamstwa oświęcimskiego we współczesnych społeczeństwach;

– Języki – znaczenie endemicznych języków ofiar Holokaustu (także w kontekście współczesnej metodologii badań nad Holokaustem), stratyfikacja języka w zależności od różnych środowisk społecznych praktyków języków; różne gatunki źródeł, w tym oświadczenia, a także wyzwanie, jakim jest globalizacja, lub jej niewłaściwe wykorzystanie;

– Krajobrazy pamięci – krajowe i lokalne traumatyczne (nie)miejsca pamięci i ich środowiska dyskursywne; formy społeczno-przestrzenne oraz praktyki pamięci i zapomnienia; burzliwe historie i konkurencyjne ofiary w lokalnych krajobrazach pamięci;

– Materialność pamięci – lokalizacja Holokaustu, w tym gett, poprzez badanie pozostałości materialnych, (nie)możliwość globalizacji lokalnego dziedzictwa materialnego; lokalne zbiory – praktyki archiwizacji i muzealnictwa mające na celu zachowanie i prezentację artefaktów Holokaustu;

– Nowe media i technologie – ich rola w dokumentowaniu, archiwizowaniu i upamiętnianiu lokalnych historii związanych z Holokaustem; przekazywanie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa globalnym społecznościom;

– Instytucje i podmioty pamięci – spotkanie inicjatyw globalnych i lokalnych: instytucje międzynarodowe w połączeniu z inicjatywami lokalnymi; reakcja społeczności lokalnych na działania międzynarodowe, a także zaangażowanie tych społeczności w takie działania; wpływ międzynarodowej polityki pamięci instytucjonalnej na poziomie krajowym;

– Turystyka – etyka i estetyka mrocznej turystyki i szlaków dziedzictwa.

Informacje organizacyjne

Zachęcamy kandydatów do nadsyłania abstraktów nie dłuższych niż 350 słów, wraz z krótką notą biograficzną i skanem podpisanej „Klauzuli Zgody osoby wysyłającej abstrakt w ramach konferencji”, na adres genealogies@enrs.eu do dnia 31 maja 2020 r.

Wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2020 r.Należy przedłożyć projekt wystąpienia (2.000-2.500 słów) do dnia 15 października 2020 r.

Konferencja ma się odbyć w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2020 r.

Zakładamy, że możliwe będzie zorganizowanie konferencji w tym terminie i miejscu. Jednakże biorąc pod uwagę zmieniające się okoliczności, jesteśmy również świadomi faktu, że obecna pandemia koronawirusa może mieć wpływ na planowaną konferencję. Dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej ENRS (enrs.eu) oraz profilu na Facebooku, gdzie będziemy informować Państwa o wszelkich nowych decyzjach dotyczących tej kwestii.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Organizator:Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (European Network Remembrance and Solidarity – ENRS)

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i form jej upamiętniania, ze szczególnym uwzględnieniem okresów dyktatury, wojny i przewrotów społecznych w obliczu ucisku. Do sieci należą: Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia. Albania, Austria, Republika Czeska i Gruzja posiadają status obserwatorów. Więcej na: www.enrs.eu

Instytucje partnerskie:▪ Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa▪ Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski▪ Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Berlin

Instytucje zaproszone do dyskusji akademickiej:▪ Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków▪ Muzeum Getta Warszawskiego ▪ Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies▪ Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa▪ Muzeum Bojowników Getta, Izrael▪ Centrum Pamięci Holokaustu, Budapeszt▪ Muzeum Pamięci Shoah, Paryż

Komitet Organizacyjny Konferencji:▪ Małgorzata Pakier, ENRS (Organizator); Małgorzata Wosińska, JHI (Organizator)▪ Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski), Lior Inbar (Muzeum Bojowników Getta), Adam Kerpel-Fronius (Pomnik Pomordowanych Żydów Europy), Audrey Kichelewski (Muzeum Pamięci Shoah), Tamás Kovács (Centrum Pamięci Holokaustu), Béla Rásky (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies), Roma Sendyka (Uniwersystet Jagielloński), Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny), Hanna Węgrzynek (Muzeum Getta Warszawskiego), Zofia Wóycicka (Niemiecki Instytut Historyczny)▪ Gábor Danyi, ENRS (Koordynator Projektu)

KLAUZULA ZGODY OSOBY WYSYŁAJĄCEJ ABSTRAKT W RAMACH KONFERENCJI:

Ja, niżej podpisany __________________________, oświadczam, że po otrzymaniu informacji o przepisach regulujących przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, jak również o moich prawach w tym zakresie (po zapoznaniu się z dokumentem „Obowiązek informacyjny”), niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, działający na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 90/2015, moich danych osobowych ujawniających moje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, tj. dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym złożonym w odpowiedzi na zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych na konferencję Genealogie Pamięci “Holocaust Between Global and Local Perspectives”, która odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2020 r. w Warszawie („Konferencja”), w celu wyłonienia propozycji artykułów – abstraktów na Konferencję.

PODPIS:___________________________