DYREKTOR

Albert Stankowski

DYREKTOR MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Historyk, badacz dziejów Żydów, autor publikacji z zakresu historii polskich Żydów. Współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Pomysłodawca i realizator portalu Wirtualny Sztetl. Członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Rady Muzeum POLIN oraz Rady Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego a od 2019 roku także Rady Muzeum Treblinka. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorant prof. Jerzego Tomaszewskiego na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie w SGH oraz studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki UW. Były stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Fundacji Kościuszkowskiej. Uhonorowany Złotą Gwiazdą NCIV przyznawaną przez National Council for International Visitors i odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:

1. How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish Presence in Absence: the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.

2. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.

3. Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.

dr Hanna Węgrzynek

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH

Historyk, zajmuje się dziejami Żydów w Polsce, w tym relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, społecznością żydowską w Warszawie oraz kwestią prezentacji Zagłady w polskich podręcznikach historii. Autorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce. Kuratorka wystaw, m.in. „Twarz getta” i „Mille ans des Juifs en Pologne”. Absolwentka studiów historycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studium doktoranckiego w Instytucie Historii PAN. Pracowała m.in. w: Archiwum Głównym Akt Dawnych,  Polskim Komitecie ds. UNESCO, Żydowskim Instytucie Historycznym i Muzeum POLIN. Uhonorowana odznaką  „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:
1. New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (z Antonym Polonskym i Andrzejem Żbikowskim);
2. Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie, Warszawa 2016.
3. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Żyd, Polak, legionista 1914–1920”, Warszawa 2015 (red.).
4. „Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989“, w: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, wyd. Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017;
5. “Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne, t. 30, 2017.
6. “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych”, w: Studia Żydowskie Almanach/ Jewish Studies Almanac, t.6, 2016.
7. „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku”, w: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku, red. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
8. “The Jewish Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700”, w: Juden und ländische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit (15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden, 2016.

Aleksandra Skibniewska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
I INWESTYCJI

Ekonomistka, od 16 lat zajmuje się doradztwem biznesowym oraz zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi na rzecz spółek Skarbu Państwa, krajowych i międzynarodowych dużych przedsiębiorstw komercyjnych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinach: restrukturyzacji, strategii i finansów.  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Business School University of Plymouth, Hogeschool voor Economische Studies w Amsterdamie, a także Podyplomowych Studiów Europejskich w SGH.

prof. Daniel Blatman

GŁÓWNY HISTORYK

Daniel Blatman jest profesorem Katedry Nowożytnej Historii Żydowskiej i Studiów nad Holokaustem im. Maxa i Rity Haber na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest także kierownikiem Instytutu Badań nad Współczesną Historią Żydów im. Avrahama Harmana oraz byłym dyrektorem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich tego uniwersytetu. Tematem jego badań jest historia żydowskiego ruchu robotniczego w Europie Wschodniej, Holokaust na ziemiach polskich, hitlerowska polityka Zagłady oraz ludobójstwo w XX wieku.

Wybrane publikacje:
1. For our Freedom and Yours, The Jewish Labor Bund in Poland 1939–1945 (Za wolność naszą i waszą, żydowski związek robotniczy Bund w Polsce, 1939-1945), 2003.
2. Reportage from the Ghetto, The Jewish Underground press in Warsaw Ghetto (Reportaż z getta, podziemna prasa żydowska w getcie warszawskim), 2005.
3. The Death Marches, The Final Phase of Nazi Genocide (Marsze śmierci, ostatni etap nazistowskiego ludobójstwa), 2011.
4. Ed. Conflicting Histories and Coexistence: New Perspectives on the Polish-Jewish Encounter (Sprzeczne narracje i współistnienie: nowe spojrzenie na historię kontaktów polsko-żydowskich), 2014.
5. “Holocaust scholarship: toward a post-uniqueness era” (Badania nad Holokaustem: w kierunku epoki po-niepowtarzalności), w: Journal of Genocide Research, t. 17 nr 1, 2015.
6. “Beyond National Identities: New Challenges in writing the History of the Holocaust in Poland and Israel” (Poza tożsamością narodową: nowe wyzwania w pisaniu Historii Holokaustu w Polsce i Izraelu), w: Antony Polonsky et. al. (eds.), New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands (Nowe kierunki w badaniach historii Żydów na ziemiach polskich), 2018.

ZESPÓŁ MUZEUM

dr Halina Postek

KIEROWNICZKA DZIAŁU EDUKACJI

Etyk, edukator, wykładowca akademicki. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej – Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Przedmiotem jej badań naukowych była etyka i pedagogika musaryzmu, etyczno-religijnego ruchu powstałego w środowisku ortodoksyjnych żydów litewskich w połowie XIX wieku.

Wybrane publikacje:
1. Musaryzm: miedzy chasydyzmem a haskalą, w; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
2. Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej, w: Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warszawa 2011.
3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010.

dr Wiesława Młynarczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI

Specjalistka w zakresie edukacji o Zagładzie i powojennej historii Żydów, autorka wielu publikacji edukacyjnych na ten temat. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i projektach w Polsce i zagranicą, m. in.: w Yad Vashem w Jerozolimie, Memorial de la Shoah w Paryżu, Domu Konferencji w Wannsee, Muzeum Getta w Terezinie, Bates College w Maine ( USA), w wyjazdach studyjnych na Ukrainę. W latach 2001-2016 była pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN, w tym w latach 2011-2016 kierowała Centrum Edukacyjnym IPN „ Przystanek Historia” w Warszawie. W latach 2002 – 2019 była jednocześnie nauczycielem języka polskiego w 81. LO im. A. Fredry w Warszawie. Dwukrotnie nominowana do nagrody Ireny Sendlerowej. W roku 2008 otrzymała odznaczenie „Chroniąc Pamięć” – dla  Polaków zaangażowanych w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski przyznane przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Ambasadę Izraela w Polsce, Fundusz Michaela Traisona dla Polski, ŻIH, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i JCC w Krakowie. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za edukację na temat historii najnowszej.

Wybrane publikacje:

1. Warszawska Szkoła Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, w: Warszawa-miasto w opresji, red. K. Krajewski, Warszawa 2010
2. Świadectwa literackie ( wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału, ćwiczenia z tekstami literackimi), w: Wybór żródeł do nauczania o Zagładzie na okupowanych ziemiach polskich, red. A. Skibińska i R. Szuchta, Warszawa 2010.
3. Holokaust oczami dziecka ( scenariusz filmu edukacyjnego), współautor, Warszawa 2008, Fundacja Shalom
4. W jaki sposób Irena Sendlerowa ratowała dzieci żydowskie w czasie Zagłady – na podstawie filmu „Dzieci Sendlerowej”, w: Mulimedialne Wydawnictwo Edukacyjne , Warszawa 2008, NCK i WCIES
5. Drama- Korczak- Holokaust, w: Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

Jagna Kofta

STARSZY SPECJALISTA DS. EDUKACJI

Socjolog, edukatorka, wykładowca, przewodniczka. Prowadzi wykłady, zajęcia i szkolenia edukacyjne, oprowadza wycieczki dla uczniów i dorosłych na temat kultury i historii Żydów. Przez wiele lat była pracownikiem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Regularnie współpracuje z Domem Spotkań z Historią, Fundacją Shalom, Fundacją Taubego, Uniwersytetem Otwartym Bereszit w JCC. Jest współautorką aplikacji „Warszawa jest moja” – wirtualnego przewodnika po mieście śladami Janusza Korczaka i płyty edukacyjnej o warszawskich Żydach „Warszawa, Warsze”.

Prof. Konrad Zieliński

PRACOWNIK DZIAŁU NAUKOWEGO, KURATOR NAUKOWY WYSTAWY STAŁEJ

Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, redaktor naczelny rocznika „Almanach. Studia Żydowskie” wydawanego przez PWSZ w Zamościu. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fulbrighta, DAAD. Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i w Rosji, wybranymi aspektami polityki narodowościowej w ZSRR, procesami migracyjnymi, stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi.

Wybrane publikacje:

 1. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 2. The Shtetl in Poland 1914-1918 [w:] The Shtetl: New Evaluations, ed. S. Katz, New York University Press, New York – London 2007, s. 102-120.
 3. To Pacify, Populate and Polonize: Territorial Transformations and the Displacement of Ethnic Minorities in Communist Poland, 1944-1949 [w:] Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-1950, ed. P. Gatrell, N. Baron, Polgrave Macmillan, New York 2009, s. 188-209.
 4. O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 5. Liberation or Occupation? Jews in the Occupied Territories of the Kingdom of Poland, „Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung” 10 (2016), 18, s. 1-13.
 6. The Lost World. Polish Jews. Photographs from 1918-1939, Boni Libri – ŻIH, Lublin-Warsaw 2015 (współautor).

dr Grzegorz Michalak

SPECJALISTA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

Doktor nauk humanistycznych z zakresu Historii. Absolwent Instytutu Nauk Historycznych UKSW oraz Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w Instytucie Historycznym UW. W ich trakcie był uczestnikiem programu MOST w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, prowadził zajęcia akademickie oraz brał udział w inicjatywach popularyzujących wiedzę historyczną oraz ideę międzynarodowych wymian studenckich. Współpracował m.in. z portalem Historia.org.pl będąc redaktorem Działu Naukowego oraz wieloma organizacjami pozarządowymi i kołami naukowymi.

Autor wielu publikacji poświęconych szeroko pojętej historii Warszawy w okresie XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych, Żydom w miastach mazowieckich oraz historii ewangelickiej społeczności Wilna i Warszawy do 1940 roku.

Wybrane publikacje:

 1. Sobór pw. Aleksandra Newskiego w świetle międzywojennej prasy, „Saeculum Christianum”, R. XVII (2010), nr 1, s. 79-91.
 2. Antyżydowskie rozruchy w Warszawie w 1881 roku, „Midrasz”, 4 (2013), s. 69-73.
 3. Żydzi w Błoniu – dzieje i zagłada, „Seminare”, R. XXXV (2014), nr 2, s. 149-161.
 4. Filiał Jednoty Wileńskiej w Warszawie, „Jednota”, 2 (2019), s. 29-31
 5. Nabożeństwo ewangelicko-reformowane w parafii warszawskiej w XIX wieku, „Rocznik Teologiczny”. R. LXI, nr 1/2019, s. 81-98.

David Berman

SPECJALISTA DS. NAUKOWYCH

Talmudysta, badacz tekstów żydowskich. Urodzony w Sydney w Australii. Po ukończeniu uczelni Gateshead Yeshiva w Wielkiej Brytanii i uzyskaniu ordynacji rabinackiej, przeprowadził się do Izraela, gdzie był wykładowcą m.in. w Tzanz Talmudic Academy i zajmował się pogłębionymi studiami nad klasycznymi tekstami hebrajskiej literatury rabinicznej. Mieszka na stałe w Warszawie.

Magdalena Zielińska

KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW

Wieloletni pracownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii (Landesstiftung Baden-Württemberg) w Ministerstwie ds. Nauki, Badań i Sztuki Landu Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie. Przygotowuje doktorat na temat Grupy Krakowskiej 1932-1937. Uczestniczka konferencji naukowych w kraju i zagranicą, m.in. World Congress of Jewish Studies
w Jerozolimie i Ars Judaica Conference „Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art” na Uniwersytecie Bar-Ilan. Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Żydowskie.

Wybrane publikacje:

 1. Between the Art and the Politics. Jonasz Stern 1904-1988, „Journal of Eastern Studies: Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts” 2011, No. 9 (4), s. 137-144;
 2. Raport na temat zajść antysemickich w Zamościu 28-30 grudnia 1918 roku (ze spuścizny Israela Cohena w YIVO Institute for Jewish Research), ”Studia Żydowskie. Almanach”, R.I (2011) vol. 1, s. 191-193;
 3. Żydowscy artyści-komuniści w Grupie Krakowskiej (1932-37), ”Studia Żydowskie. Almanach”, R.II (2012) vol. 2, s.153-159;
 4. Sztuka i polityka: awangarda w porewolucyjnej Rosji, „Facta Simonidis”, 2013 nr 1 (6), 53-71.
 5. Między sztuka i polityką: awangarda artystyczna wobec zmian społeczno-politycznych w Republice Weimarskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio K, 2014 Vol. XXI, 2, s. 205-225.

dr Magdalena Piecyk

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW

Magister historii sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodnik miejski, wykładowca. Członek Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, autorka artykułów i współredaktorka publikacji naukowych. Interesuje się sztuką i rzemiosłem artystycznym Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz fotografią XIX i XX wieku.

Wybrane publikacje:

 1.  History of the Japanese Ningyo from the Edo Period – the Art of the Japanese Dolls, Their Role and Meaning in Society, [w:] Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition, T.III, 2015 r.
 2. Metamorfoza japońskiego stroju w XIX wieku na przykładzie ningyo, [w:], Ciało, strój, biżuteria  w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku, UMCS Lublin, 2015.
 3.  Collecting Japanese Dolls, [w:], O rzeczach pięknych, Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, T.II, UMCS Lublin, 2016 r.

Rafał Kosewski

SPECJALISTA DS. WYSTAWIENNICZYCH

Kurator sztuki,  dramaturg,  menadżer i animator kultury z ponad piętnastoletnim stażem pracy w najważniejszych instytucjach kultury w Warszawie.  Współpracował między innymi z Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacją Sztuki Arteria, Teatrem Polskim, Domem Spotkań z Historią Muzeum Warszawy oraz z Centrum Nauki Kopernik, gdzie sprawował między innymi funkcję kuratora Festiwalu Przemiany oraz kierownika w Pracowni Wydarzeń Naukowych i Artystycznych. Jest absolwentem Instytutu Kultury Polskiej UW, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, poświęconą współczesnym koncepcjom nieśmiertelności w nauce i sztuce. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół posthumanizmu krytycznego, art&science, dizajnu krytycznego oraz future studies.

Magdalena Hartwig

KIEROWNIK DZIAŁU ZBIORÓW

Historyk sztuki z doświadczeniem w dziedzinie fotografii. Wiele lat pracowała w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Autorka książki fotograficznej o Narcyzie Witczaku-Witaczyńskim (wyd. 2016), współautorka albumu „100×100” (wyd. 2018). Zajmowała się m.in. opracowaniem Archiwum Elżbiety Czyżewskiej i Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Współpracowała z instytucjami polonijnymi przy opracowaniu zbiorów fotograficznych, z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku oraz brała udział w projekcie inwentaryzacji archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.

dr Rafał Batkowski

KIEROWNIK DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA

Inspektor Policji w stanie spoczynku. Kierował Policją na Mazowszu i w Wielkopolsce, odpowiadał za międzynarodową współpracę Policji i zwalczanie terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji oraz Akademii Obrony Narodowej. Doktor nauk społecznych. Wykładowca akademicki, autor publikacji z dziedziny bezpieczeństwa. Twórca strategii, programów i przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Dariusz Żwan

KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCJI

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane, dzięki wykształceniu technicznemu (budownictwo ogólne) swobodnie porusza się wśród zagadnień branżowych związanych z budownictwem. Szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych, wieloletni praktyk i doświadczony koordynator realizacji inwestycji budowlanych, kosztorysant robót budowlanych.

Marcin Bartosiewicz

SEKRETARZ DYREKTORA

Przez dwanaście lat pracował w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jako edukator i koordynator projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.  Zajmował się także upamiętnieniami cmentarzy żydowskich i synagog. Studiował filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego i dowódca działającej na terenie Warszawy wolontariackiej grupy ratowniczej.

Kamila Żelazowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA, KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWO-KADROWEGO

Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze finansów instytucji kultury. Współtworzyła podstawy formalno-prawne, organizacyjne i finansowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego, gdzie sprawowała nadzór nad działami księgowości, kadr, administracji i kancelarii oraz brała udział w projektowaniu założeń i rozliczaniu Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja i projektów realizowanych w ramach programów unijnych. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury w zakresie doradztwa, wsparcia w tworzeniu regulacji, konsultowania wniosków grantowych oraz audytach wewnętrznych.

Monika Pajura

RADCA PRAWNY

Ekspert w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa na dobrach niematerialnych, obrotu gospodarczego. Od 2005 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, czynnie wykonuje ten zawód. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Chojnowska

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Humanistycznej w Pułtusku na kierunku: pedagogika w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) z terapią pedagogiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze administracyjnym w sektorze prywatnym i publicznym. Pełniła funkcje związane z organizacją szkoleń i konferencji, była koordynatorką ds. procesów diagnostycznych oraz brała udział w walidacji ADOS-2 – narzędzia służącego do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, administracji publicznej, sprzedaży i obsługi klienta oraz – z racji wykształcenia psychologicznego – z zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej oraz treningów motywacyjnych. W pracy wykorzystuje umiejętności organizacyjne oraz wiedzę psychologiczną.

Robert Gola

KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

Analityk biznesowy i systemowy, zajmujący się projektowaniem systemów IT i analizowaniem danych. Łączy dwa światy: zagadnienia IT i potrzeby biznesowe klienta. Precyzyjnie modeluje nowe funkcjonalności w oparciu o analizę wymagań i potrzeb użytkowników. Od lat pracuje również jako konsultant w zakresie strategii marketingu internetowego, social mediów oraz zarządzania marką. Zajmuje się analizą witryn i prowadzeniem skutecznych kampanii Google AdWords wykorzystując Google Analytics, o czym świadczą liczne certyfikaty Google. Prowadzi szkolenia, na których dzieli się z uczestnikami fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

BIURO PRASOWE

Miłka Skalska

RZECZNICZKA PRASOWA I KIEROWNICZKA DZIAŁU PROMOCJI

Dziennikarka z 25-letnim stażem zawodowym. W TVP prezentowała i wydawała audycje informacyjne oraz publicystyczne, zrealizowała kilkaset autorskich programów, wśród nich filmy dokumentalne o tematyce historycznej. W TVP 3 Warszawa zajmowała się m.in.: tematyką kulturalną i varsavianistyczną. Jest laureatką nagrody publiczności Festiwalu Zamojskie Spotkania z Historią 2014 za reportaż „Mój Ojciec Generał”. Otrzymała Medal Jubileuszowy 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za upowszechnianie wiedzy o Bohaterach Powstania Warszawskiego 1944. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Kama Pawlicka

SPECJALISTA DS. PROMOCJI W DZIALE PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Menadżer kultury, wieloletni wykładowca akademicki. Doktor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie. Prowadzi wykłady m.in. z : marketingu i zarządzania w kulturze, działalności instytucji kultury w Polsce, przemysłów kultury. Była rzeczniczką prasową Międzynarodowych Targów Książki oraz Instytutu Książki. Stypendystka Programu Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014. Autorka i współautorka licznych publikacji na temat marketingu i zarządzania w kulturze.
Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność edukacyjną.

Wybrane publikacje:
1. Zastosowanie strategii marketingowych w polskich teatrach, [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2014.
2. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, [w:], Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, red. J. Łodziana-Grabowska, Jan W. Wiktor, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2014.
3. O marketingu teatralnym słów kilka, [w:], Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia, red. A. Dąbek i W. Świątkowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Anna Kilian

REDAKTORKA I STARSZA SPECJALISTKA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kulturoznawczyni i filmoznawczyni, studiowała anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest absolwentką Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ na Wydziale  Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Była m.in. szefową Internetowego Serwisu Filmowego Radia Zet, dziennikarką i redaktorką Życia Warszawy i Rzeczpospolitej, portali Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Polskiej Akademii Nauk, felietonistką Uważam Rze. W TVP Kultura pracowała m.in. jako specjalistka ds. mediów społecznościowych. Była członkinią jury festiwali filmowych.