Główny historyk

GŁÓWNY HISTORYK
prof. Daniel Blatman

Daniel Blatman jest profesorem Katedry Nowożytnej Historii Żydowskiej i Studiów nad Holokaustem im. Maxa i Rity Haber na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest także kierownikiem Instytutu Badań nad Współczesną Historią Żydów im. Avrahama Harmana oraz byłym dyrektorem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich tego uniwersytetu. Tematem jego badań jest historia żydowskiego ruchu robotniczego w Europie Wschodniej, Holokaust na ziemiach polskich, hitlerowska polityka Zagłady oraz ludobójstwo w XX wieku.

Wybrane publikacje:

  1. For our Freedom and Yours, The Jewish Labor Bund in Poland 1939–1945 (Za wolność naszą i waszą, żydowski związek robotniczy Bund w Polsce, 1939-1945), 2003.
  2. Reportage from the Ghetto, The Jewish Underground press in Warsaw Ghetto (Reportaż z getta, podziemna prasa żydowska w getcie warszawskim), 2005.
  3. The Death Marches, The Final Phase of Nazi Genocide (Marsze śmierci, ostatni etap nazistowskiego ludobójstwa), 2011.
  4. Ed. Conflicting Histories and Coexistence: New Perspectives on the Polish-Jewish Encounter (Sprzeczne narracje i współistnienie: nowe spojrzenie na historię kontaktów polsko-żydowskich), 2014.
  5. “Holocaust scholarship: toward a post-uniqueness era” (Badania nad Holokaustem: w kierunku epoki po-niepowtarzalności), w: Journal of Genocide Research, t. 17 nr 1, 2015.
  6. “Beyond National Identities: New Challenges in writing the History of the Holocaust in Poland and Israel” (Poza tożsamością narodową: nowe wyzwania w pisaniu Historii Holokaustu w Polsce i Izraelu), w: Antony Polonsky et. al. (eds.), New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands (Nowe kierunki w badaniach historii Żydów na ziemiach polskich), 2018.