Dotacje MKiDN

Informujemy, że Muzeum Getta Warszawskiego realizuje następujące zadania w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja: 80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

1. Gra miejska na smartfony

W związku z przypadającą w roku 2023 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum Getta Warszawskiego zleciło wykonanie aplikacji na smartfony, umożliwiającej stworzenie gry terenowej poświęconej powstaniu. Aplikacja miała mieć charakter otwarty z możliwością dołączania do niej kolejnych elementów. Grupą docelową były uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele oraz mieszkańcy Warszawy zainteresowani jej historią i odwiedzający miasto turyści. Podstawowym celem gry było przekazanie w nowoczesny sposób treści historycznych (przede wszystkim poprzez materiały wideo i foto) i wzbogacenie formuły wycieczek i lekcji historii na temat warszawskiego getta. W grze uwzględniono najnowsze materiały historyczne, między innymi artefakty uzyskane podczas prowadzonych przez MGW wykopalisk przy ulicy Miłej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Gra miejska na smartfony (prace koncepcyjne i graficzne, wsparcie naukowe, prace programistyczne, testy, migracja danych)”

2. Strona www wydarzenia

W ramach realizacji projektu została zaprojektowana i zbudowana strona internetowa warsaw1943.pl, która ma na celu upamiętnienie 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz promocję wydarzeń poświęconych obchodom organizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego, partnerów i współorganizatorów: koncertów, wystaw, publikacji, komiksu, aplikacji i gry. Strona została przygotowana w dwóch wersjach językowych. Centralną częścią strony jest kalendarium wydarzeń.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego w ramach zadania „Logo i strona www wydarzenia”

Dotacja: Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami

1. Wystawa stała

W ramach umowy inwestycyjnej na Budowę Muzeum w grudniu 2022 roku zostały zakupione obiekty na aukcjach oraz poprzez galerie reprezentujące artystów:

 • 1. XIX-wieczny świecznik chanukowy na aukcji w Sotheby’s – imponujący przykład świecznika w typie synagogalnym, datowany na XIX wiek. Obiekt o niepodważalnej wartości dla kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego. Świecznik będzie eksponowany w Galerii nr 1 dotyczącej życia żydowskiego i świąt religijnych lub w przestrzeniach holu wejściowego do Muzeum.
 • 2.Roman Kramsztyk, Pejzaż z La Rochelle – dzieło malarza, który tragicznie stracił życie w getcie warszawskim, poważnie wzbogaci kolekcję dzieł artystek i artystów polsko-żydowskich związanych z Warszawą.
 • 3. Erna Rosenstein, Don Kichot Mrozu – obraz tworzący narrację wraz z pozostałymi dziełami Erny Rosenstein (Na dnie i Golgota), pod „surrealistycznym kamuflażem” odwołującymi się do tragicznych losów narodu żydowskiego a jednocześnie osobistej biografii i przeżyć artystki – ocalałej z getta lwowskiego, ukrywającej się w Warszawie, będącej świadkiem zbrodni na rodzicach dokonanej przez osobę mająca przeprowadzić ich do bezpiecznego schronienia. Obraz prezentowany będzie na wystawie stałej w miejscu cyklicznych odsłon dzieł sztuki współczesnej komentujących wydarzenia historyczne. Rozważana jest też jego czasowa obecność w module poruszającym trudny temat kolaborantów i szmalcowników. Obraz będzie również używany w serii półrocznych wystaw czasowych stanowiących rozwinięcie wątków poruszonych w narracji wystawy stałej.
 • 4. Erna Rosenstein, Golgota – j. w.
 • 5. Erna Rosenstein, Na dnie – j. w.
 • 6. Vivienne Koorland, Manuscript: Als Eure Großeltern jung waren [When Your Grandparents Were Little] – rysunki Vivienne Koorland z tekstem Judith Idy Kestenberg, najwybitniejszej psycholożki i traumatolożki specjalizującej się w traumie Holokaustu i pracy z dziećmi Holokaustu, przeznaczone były do publikacji jednej z pierwszych książek, które pokazywały, w jaki sposób można opowiadać dzieciom o Szoa, o ciemnej stronie historii Niemiec i wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Z racji zapisanych w misji i statucie zadań dotyczących opracowań traumy Holokaustu oraz rozwijania programu edukacyjnego dla młodzieży i dzieci dzieło to ma szczególne znaczenie dla działalności muzeum. Praca Vivienne Koorland prezentowana będzie cyklicznie w przestrzeniach wystawienniczych w Centrum Edukacji (dawny Pawilon Okulistyczny), który stanowić będzie dopełnienie wystawy stałej w budynku głównym – Szpitalu Bersohnów i Baumanów (tylko częściowo dostępnej dla dzieci). Rysunki w wersji cyfrowej dostępne będą dla szerokiej publiczności w Mediatece – integralnej części wystawy stałej, dopełniającej narrację historyczną.
 • 7. David „Chim” Seymour, Tereska Draws her Home – jeden z najbardziej poruszających obrazów tuż powojennych, pokazujących traumę dziecięcą; ikona, która inspirowała wielu artystów, ale też psychologów, działaczy i aktywistów. Dopiero niedawno odkryto, jak potoczyły się losy tytułowej bohaterki (zmarła przedwcześnie, trauma i przeżycia wojenne nigdy nie pozwoliły jej na spokojne życie). Fotografia jest dla MGW interesująca również w kontekście autora – David „Chim” Seymour urodził się w Warszawie w 1911 roku w rodzinie Benjamina Szymina, wydawcy książek literatury jidysz. On sam został w  latach 30. wysłany do Francji (wcześniej kształcił się m.in. w Lipsku), gdzie ze względów finansowych – by się utrzymać – został fotografem i fotoreporterem. Jego rodzina pozostała w Polsce, mieszkała w Warszawie i w Otwocku.

  Dzieło Seymoura będzie prezentowane okresowo lecz cyklicznie (ze względów konserwatorskich) w przestrzeniach edukacyjno –wystawienniczych stanowiących uzupełnienie wystawy głównej. Przestrzeń Centrum Edukacyjnego prócz Sal warsztatowych mieścić będzie dwie niewielkie przestrzenie typu showroom, w których prezentowane będą współczesne prace artystów, stanowiące kontekst dla wystawy głównej, poruszając watki i tematy tam zawarte, ale z racji formy dostępne również dla młodzieży.

 • 8. Jorge Mendes Blake, I Move Silently Like a Shadow (Memorial for the Warsaw Ghetto). Na zaproszenie MGW artysta zaproponował dzieło – rzeźbę z cegieł odnoszącą się w formie i przekazie do muru getta. Pomiędzy cegłami artysta umieszcza karteczki z wersem z poematu Henryki Łazowertówny „Mały szmugler”: „Przesuwam się cicho jak cień/  I Move Silently Like a Shadow”. Dzieło wpisuje się w nurt kolekcji sztuki współczesnej odnoszącej się i kontekstualizującej problemy poruszone w narracji wystawy stałej.

  Dzieło Jorge Mendes Blake’a będzie włączane okresowo w wystawę stałą w galerie i moduły wystawy, w których głównym elementem scenograficznym jest mur. Będzie rodzajem pomnika upamiętniającego dzieci getta – małych szmuglerów, nawiązują także do życia kulturalnego w getcie i postaci Henryki Łazowertówny. Poprzez swą precyzyjną i czytelną formę (kubika – muru z cegieł), nawiązanie do jednego z najbardziej znanych poematów z getta oraz precyzyjnie wybrany cytat – dzieło to będzie mocnym i jasnym przekazem, nie konkurującym z materiałem historycznym i ikonograficznym budującym wystawę stałą lecz będącym w swej autonomicznej formie czytelnym komunikatem dla widza.

2. Zakup nieruchomości gruntowej

Nieruchomość została wydzierżawiona przez Muzeum Getta Warszawskiego na podstawie umowy dzierżawy z dnia 19 października 2018 roku zawartej z Województwem Mazowieckim. Od roku 2020 Muzeum Getta Warszawskiego podejmowało czynności mające na celu zakup przedmiotowej działki ewidencyjnej nr 38/3 o obszarze 0,0336 ha, będącą częścią dawnej nieruchomości z księgi hipotecznej nr 1467. 

Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie (sygn. KOC/6416//Go/17) prowadzone było postępowanie z wniosku byłych właścicieli nieruchomości w odniesieniu do działki ewidencyjnej nr 38/3 o obszarze 0,0336 ha, o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego odmawiającego przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej.

Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie zostało zawieszone ze względu na konieczność ustalenia następców prawnych po jednym z następców dawnych właścicieli nieruchomości, którego dotyczyło to postępowanie. Następnie, postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie zostało umorzone, o czym Muzeum zostało powiadomione pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2022 roku ze wskazaniem, że decyzja o umorzeniu postępowania stała się ostateczna i prawomocna. Po wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania ustąpiły przeszkody prawne w celu sprzedaży przez Województwo Mazowieckie przedmiotowej nieruchomości. Zakup działki przedmiotowej działki nastąpił w dniu 13.12.2022 roku.

Uchwałą nr 141/22 z dnia 13 września 2022 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego zwolnił z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotową nieruchomość postanawiając, że sprzedaż w trybie bezprzetargowym nastąpi na rzecz Muzeum Getta Warszawskiego, realizującego cele publiczne będące celami statutowymi, przeznaczającego dochody w całości na prowadzoną działalność statutową.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, której przysługiwało prawo pierwokupu Nieruchomości,  oświadczeniem z dnia 29 lipca 2019 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Alicję Huziuk — notariusz w Warszawie, za numerem Rep. A 7706/2019, zrzekła się przysługującego jej prawa pierwokupu.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu oraz jest wolna od praw i roszczeń oraz bezumownego korzystania osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

Do aktu notarialnego załączono:

 • odpis zwykły wyżej opisanej księgi wieczystej wydany według stanu na dzień 13 grudnia 2022 roku;
 • wypis z rejestru gruntów wydany według stanu na dzień 27 września 2022 roku z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy za numerem BG-UE-II.6621.2637.2022.ZMI (zaopatrzony w klauzulę stwierdzającą, iż jest on przeznaczony do dokonywania
 • wpisu w księdze wieczystej), z którego wynika, ponadto że wyżej opisana działka ewidencyjna nr 38/3 obejmuje wyłącznie
 • użytki gruntu oznaczone jako „Bi”;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej wydany w dniu 27 września 2022 roku z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy za numerem BG-UE-II.6621.2637.2022.ZMI (zaopatrzony w klauzulę stwierdzającą, iż jest on przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej).

3. Nadzory

W ramach umowy na usługę zarządzania i nadzoru w ramach Zadania pn. „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami” na warunkach określonych w Umowie. Usługa obejmuje, w szczególności:

• Świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z projektantem;

• Świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z wykonawcą robót;

• Świadczenie Usługi w czasie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót (a jeśli zaistnieje taka potrzeba – także projektanta).

Z uwagi na charakter umowy czynności w ramach nadzoru inwestorskiego realizowane są cyklicznie w każdym miesiącu. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac objętych umową, tj.:świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z projektantem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach zadania „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul.Siennej60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj sporządzenie projektów, zakup nieruchomości gruntowej, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”