Specjalista/Specjalistka w Dziale Inwestycji

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. Inwestycji. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 15 czerwca 2024 roku, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

Jesteśmy rozwijającą się instytucja kultury, która realizuje dużą inwestycję budowlaną pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Pracujemy w bardzo miłym niewielkim zespole, w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Zakres obowiązków
 • udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesu budowy siedziby Muzeum, w tym pozyskania nieruchomości;
 • udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji – w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym – procesu budowy wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział w pracach komisji przetargowych wykonujących czynności na rzecz wyłonienia wykonawców procesu inwestycyjnego oraz pozostałych postępowaniach w zakresie bieżącej działalności Muzeum;
 • udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum;
 • udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji;
 • dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych;
 • występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;
 • współpraca przy sporządzaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz bieżących zadań wewnątrz Działu Inwestycji;
 • udział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac prowadzonych przez Muzeum;
 • udział w zapewnieniu warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Muzeum, w tym dotyczących jego tymczasowej siedziby, utrzymania budynku Muzeum i jego otoczenia oraz siedziby tymczasowej Muzeum we właściwym stanie użytkowym i technicznym,
 • udział w przygotowywaniu projektów programów wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym z funkcjonowaniem jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział we wdrażaniu i realizację zatwierdzonych przez Dyrektora wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział w przygotowywaniu projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w Muzeum;
 • udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Inwestycji;
 • udział w sporządzaniu projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Inwestycji
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w strukturach inwestycyjnych;
 • czynny udział w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora;
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacji procesu budowlanego;
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów;
 • znajomość narzędzia pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Mile widziane
 • umiejętność czytania map oraz redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność sporządzania oraz weryfikacji kosztorysów;
 • znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane;
 • znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej;
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowalnych oraz instalacji wraz z uwzględnieniem energooszczędności;
 • doświadczenie przy realizacji i produkcji wystaw, ekspozycji oraz aranżacji wnętrz;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
 • znajomość zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi;
 • znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
 • pracę w rozwijającej się instytucji;
 • pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:  List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, zrealizowanych projektów inwestycyjnych. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 czerwca 2024 na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS INWESTYCJI.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”