Pracownik/Pracowniczka Biblioteki MGW

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Pracownika Biblioteki MGW. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do  31 grudnia 2022 roku.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • oznakowanie książek, nadanie sygnatur, wprowadzanie danych do programu bibliotecznego Muzeum;
 • koordynowanie w całości prac biblioteki;
 • wprowadzanie czytelników do programu bibliotecznego MATEUSZ;
 • podział księgozbioru na odpowiednie działy;
 • ułożenie książek na półkach tematycznie według odpowiedniej kolejności;
 • udostępnianie książek pracownikom;
 • prowadzenie księgi wypożyczeni książek oraz pozostałych przedmiotów bibliotecznych (np. ebooki);
 • opracowywanie, udostępnianie i porządkowanie zbiorów bibliotecznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office);
 • znajomość systemu bibliotecznego MATEUSZ;
 • znajomość formatu MARC 21;
 • znajomość Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej;
 • wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość literatury historycznej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 24 godzin w miesiącu;
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w bibliotece muzealnej;
 • przyjazną atmosferę.

Wynagrodzenie:

 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV

Prosimy o nadsyłanie aplikacji w terminie do 31 grudnia 2022 roku na adres: praca@1943.pl, podając w temacie wiadomości: PRACOWNIK BIBLIOTEKI MGW.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
 2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji – ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, – ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 7. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.