RODO

/RODO
RODO2018-11-15T16:58:41+00:00

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informuję, iż:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: ul. Zielna 39; 00-108 Warszawa;
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
www.1943.pl
c. telefonicznie: +48 22 419 92 50

Inspektor ochrony danych
W Muzeum Getta Warszawskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: mslupecki@1943.pl, lub telefonicznie: +48 22 419 92 50

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum Getta Warszawskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, czyli wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum Getta Warszawskiego.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeżeli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
3. Prawo do przenoszenia danych.
4. Prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a).
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

image_print
Font Resize