DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM

/DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM
DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM2019-02-08T10:56:07+00:00

DYREKTOR

Albert Stankowski

DYREKTOR MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Historyk, badacz dziejów Żydów, autor publikacji z zakresu historii polskich Żydów. Współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Pomysłodawca i realizator portalu Wirtualny Sztetl. Członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Rady Muzeum POLIN oraz Rady Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorant prof. Jerzego Tomaszewskiego na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie w SGH oraz studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki UW. Były stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Fundacji Kościuszkowskiej. Uhonorowany Złotą Gwiazdą NCIV przyznawaną przez National Council for International Visitors i odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:

1. How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish Presence in Absence: the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.

2. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.

3. Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.

dr Hanna Węgrzynek

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH

Historyk, zajmuje się dziejami Żydów w Polsce, w tym relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, społecznością żydowską w Warszawie oraz kwestią prezentacji Zagłady w polskich podręcznikach historii. Autorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce. Kuratorka wystaw, m.in. „Twarz getta” i „Mille ans des Juifs en Pologne”. Absolwentka studiów historycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studium doktoranckiego w Instytucie Historii PAN. Pracowała m.in. w: Archiwum Głównym Akt Dawnych,  Polskim Komitecie ds. UNESCO, Żydowskim Instytucie Historycznym i Muzeum POLIN. Uhonorowana odznaką  „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:
1. New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (z Antonym Polonskym i Andrzejem Żbikowskim);
2. Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie, Warszawa 2016.
3. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Żyd, Polak, legionista 1914–1920”, Warszawa 2015 (red.).
4. „Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989“, w: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, wyd. Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017;
5. “Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne, t. 30, 2017.
6. “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych”, w: Studia Żydowskie Almanach/ Jewish Studies Almanac, t.6, 2016.
7. „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku”, w: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku, red. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
8. “The Jewish Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700”, w: Juden und ländische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit (15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden, 2016.

Aleksandra Skibniewska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
I INWESTYCJI

Ekonomistka, od 16 lat zajmuje się doradztwem biznesowym oraz zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi na rzecz spółek Skarbu Państwa, krajowych i międzynarodowych dużych przedsiębiorstw komercyjnych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinach: strategii, marketingu i sprzedaży, zasobów ludzkich, badań i rozwoju oraz finansów.  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Business School University of Plymouth, Hogeschool voor Economische Studies w Amsterdamie, a także Podyplomowych Studiów Europejskich w SGH.

prof. Daniel Blatman

GŁÓWNY HISTORYK

Daniel Blatman jest profesorem Katedry Nowożytnej Historii Żydowskiej i Studiów nad Holokaustem im. Maxa i Rity Haber na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest także kierownikiem Instytutu Badań nad Współczesną Historią Żydów im. Avrahama Harmana oraz byłym dyrektorem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich tego uniwersytetu. Tematem jego badań jest historia żydowskiego ruchu robotniczego w Europie Wschodniej, Holokaust na ziemiach polskich, hitlerowska polityka Zagłady oraz ludobójstwo w XX wieku.

Wybrane publikacje:
1. For our Freedom and Yours, The Jewish Labor Bund in Poland 1939–1945 (Za wolność naszą i waszą, żydowski związek robotniczy Bund w Polsce, 1939-1945), 2003.
2. Reportage from the Ghetto, The Jewish Underground press in Warsaw Ghetto (Reportaż z getta, podziemna prasa żydowska w getcie warszawskim), 2005.
3. The Death Marches, The Final Phase of Nazi Genocide (Marsze śmierci, ostatni etap nazistowskiego ludobójstwa), 2011.
4. Ed. Conflicting Histories and Coexistence: New Perspectives on the Polish-Jewish Encounter (Sprzeczne narracje i współistnienie: nowe spojrzenie na historię kontaktów polsko-żydowskich), 2014.
5. “Holocaust scholarship: toward a post-uniqueness era” (Badania nad Holokaustem: w kierunku epoki po-niepowtarzalności), w: Journal of Genocide Research, t. 17 nr 1, 2015.
6. “Beyond National Identities: New Challenges in writing the History of the Holocaust in Poland and Israel” (Poza tożsamością narodową: nowe wyzwania w pisaniu Historii Holokaustu w Polsce i Izraelu), w: Antony Polonsky et. al. (eds.), New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands (Nowe kierunki w badaniach historii Żydów na ziemiach polskich), 2018.

ZESPÓŁ MUZEUM

dr August Grabski

WSPÓŁPRACOWNIK DZIAŁU NAUKOWEGO

Historyk społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku. Był pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, ekspertem sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i redaktorem wydawnictwa „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”. Autor wielu publikacji. Absolwent i adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta m.in. Yad Vashem i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Współtwórca wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uhonorowany odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:
1. August Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950). Historia polityczna, Warszawa 2015.
2. August Grabski (ed.), Rebels against Zion, Studies on the Jewish Left Anti-Zionism, Warszawa 2011.
3. August Grabski, Maciej Wójcicki, Żydowski Związek Wojskowy. Historia przywrócona, Warszawa 2008.
4. August Grabski, Lewica przeciwko Izraelowi. Zbiór studiów o żydowskim lewicowym antysyjonizmie, Warszawa 2008.
5. August Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949), Warszawa 2004.

dr Halina Postek

KIEROWNICZKA DZIAŁU EDUKACJI

Etyk, edukator, wykładowca akademicki. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej – Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Przedmiotem jej badań naukowych była etyka i pedagogika musaryzmu, etyczno-religijnego ruchu powstałego w środowisku ortodoksyjnych żydów litewskich w połowie XIX wieku.

Wybrane publikacje:
1. Musaryzm: miedzy chasydyzmem a haskalą, w; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
2. Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej, w: Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warszawa 2011.
3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010.

David Berman

SPECJALISTA DS. NAUKOWYCH

Talmudysta, badacz tekstów żydowskich. Urodzony w Sydney w Australii. Po ukończeniu uczelni Gateshead Yeshiva w Wielkiej Brytanii i uzyskaniu ordynacji rabinackiej, przeprowadził się do Izraela, gdzie był wykładowcą m.in. w Tzanz Talmudic Academy i zajmował się pogłębionymi studiami nad klasycznymi tekstami hebrajskiej literatury rabinicznej. Mieszka na stałe w Warszawie.

dr Wiesława Młynarczyk

WSPÓŁPRACOWNICA DZIAŁU EDUKACJI

Specjalistka w zakresie edukacji o Zagładzie i powojennej historii Żydów, autorka wielu publikacji edukacyjnych na ten temat. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i projektach w Polsce i za granicą, m. in.: w Yad Vashem w Jerozolimie, Memorial de la Shoah w Paryżu , Domu Konferencji w Wannsee, Muzeum Getta w Terezinie , Bates College w Maine ( USA) , w wyjazdach studyjnych na Ukrainę.

Wybrane publikacje:

1. Warszawska Szkoła Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, w: Warszawa-miasto w opresji, red. K. Krajewski, Warszawa 2010
2. Świadectwa literackie ( wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału, ćwiczenia z tekstami literackimi), w: Wybór żródeł do nauczania o Zagładzie na okupowanych ziemiach polskich, red. A. Skibińska i R. Szuchta, Warszawa 2010.
3. Holokaust oczami dziecka ( scenariusz filmu edukacyjnego), współautor, Warszawa 2008, Fundacja Shalom
4. W jaki sposób Irena Sendlerowa ratowała dzieci żydowskie w czasie Zagłady – na podstawie filmu „Dzieci Sendlerowej”, w: Mulimedialne Wydawnictwo Edukacyjne , Warszawa 2008, NCK i WCIES
5. Drama- Korczak- Holokaust, w: Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

dr Magdalena Tarnowska

KIEROWNICZKA DS. WYSTAWIENNICZYCH

Historyk sztuki, kustosz dyplomowany. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Głównym tematem jej badań jest sztuka Żydów polskich od końca XIX do lat 50. XX wieku, w szczególności sztuka getta warszawskiego. Wyniki prowadzonych badań prezentuje podczas konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, m.in. World Congress of Jewish Studies w Jerozolimie. Od 1993 do 2008 roku pracowała w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, w latach 2009 – 2012 członkini Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego, powołanego przez MKiDN. Obecnie adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Stypendystka Hanadiv Charitable Foundation i Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność edukacyjną. Autorka i współautorka licznych wystaw i publikacji na temat twórczości artystów żydowskich w Polsce.

Wybrane publikacje:
1. Artyści żydowscy w Warszawie 1939 – 1945, DiG, Warszawa, 2015.
2. Archiwum Ringelbluma. Tom IV. Gela Seksztajn 1907 – 1943. Życie i twórczość, Warszawa 2011
3. Tadeusz Bornstein (1919 – 1942). Losy i twórczość w czasie drugiej wojny światowej, Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly, Warszawa 2017, nr 2/262.
4. Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia(?) „Zarządzanie w Kulturze” Kraków 2016, t. 17, nr 1,s. 67-77.
5. Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 w: „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Sztuka Polska 1945-1970”, red. J. W. Sienkiewicz , E. Toniak, Toruń 2015, nr 9.

Prof. Konrad Zieliński

KIEROWNIK DZIAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, redaktor naczelny rocznika „Almanach. Studia Żydowskie” wydawanego przez PWSZ w Zamościu. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fulbrighta, DAAD. Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i w Rosji, wybranymi aspektami polityki narodowościowej w ZSRR, procesami migracyjnymi, stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi.

Wybrane publikacje:

  1. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
  2. The Shtetl in Poland 1914-1918 [w:] The Shtetl: New Evaluations, ed. S. Katz, New York University Press, New York – London 2007, s. 102-120.
  3. To Pacify, Populate and Polonize: Territorial Transformations and the Displacement of Ethnic Minorities in Communist Poland, 1944-1949 [w:] Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-1950, ed. P. Gatrell, N. Baron, Polgrave Macmillan, New York 2009, s. 188-209.
  4. O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  5. Liberation or Occupation? Jews in the Occupied Territories of the Kingdom of Poland, „Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung” 10 (2016), 18, s. 1-13.
  6. The Lost World. Polish Jews. Photographs from 1918-1939, Boni Libri – ŻIH, Lublin-Warsaw 2015 (współautor).

dr Rafał Batkowski

DORADCA DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Inspektor Policji w stanie spoczynku. Kierował Policją na Mazowszu i w Wielkopolsce, odpowiadał za międzynarodową współpracę Policji i zwalczanie terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji oraz Akademii Obrony Narodowej. Doktor nauk społecznych. Wykładowca akademicki, autor publikacji z dziedziny bezpieczeństwa. Twórca strategii, programów i przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Marcin Bartosiewicz

SEKRETARZ DYREKTORA

Przez dwanaście lat pracował w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jako edukator i koordynator projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.  Zajmował się także upamiętnieniami cmentarzy żydowskich i synagog. Studiował filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego i dowódca działającej na terenie Warszawy wolontariackiej grupy ratowniczej.

Kamila Żelazowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze finansów instytucji kultury. Współtworzyła podstawy formalno-prawne, organizacyjne i finansowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego, gdzie sprawowała nadzór nad działami księgowości, kadr, administracji i kancelarii oraz brała udział w projektowaniu założeń i rozliczaniu Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja i projektów realizowanych w ramach programów unijnych. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury w zakresie doradztwa, wsparcia w tworzeniu regulacji, konsultowania wniosków grantowych oraz audytach wewnętrznych.

Monika Pajura

RADCA PRAWNY

Ekspert w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa na dobrach niematerialnych, obrotu gospodarczego. Od 2005 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, czynnie wykonuje ten zawód. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

BIURO PRASOWE

Miłka Skalska

RZECZNICZKA PRASOWA

Dziennikarka z 25-letnim stażem zawodowym. W TVP prezentowała i wydawała audycje informacyjne oraz publicystyczne, zrealizowała kilkaset autorskich programów, wśród nich filmy dokumentalne o tematyce historycznej. W TVP 3 Warszawa zajmowała się m.in.: tematyką kulturalną i varsavianistyczną. Jest laureatką nagrody publiczności Festiwalu Zamojskie Spotkania z Historią 2014 za reportaż „Mój Ojciec Generał”. Otrzymała Medal Jubileuszowy 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za upowszechnianie wiedzy o Bohaterach Powstania Warszawskiego 1944. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek S. Jeżowski

WSPÓŁPRACOWNIK DZIAŁU PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Tłumacz konferencyjny, copywriter, tłumacz literatury i tekstów technicznych w parze językowej polski-angielski. Trzydzieści lat stażu zawodowego. Współpracował m.in.: z Radą Ministrów, Senatem i Sejmem, a także NBP i innymi urzędami regulacyjnymi. Jest stałym współpracownikiem m.in.: Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz globalnych agencji ratingowych. Autor przekładu na język polski większości tekstów poetyckich zamieszczonych w Sidur Beit Polin. Modlitewniku na dni powszednie, szabaty i święta, red. Gil Nativ. Absolwent Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów nad przekładem Uniwersytetu Cambridge, Akademii Muzycznej w Warszawie i Manhattan School of Music w Nowym Jorku.

Font Resize