DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM

/DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM
DYREKCJA I ZESPÓŁ MUZEUM2018-11-23T14:58:53+00:00

DYREKTOR

Albert Stankowski

DYREKTOR MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Historyk, badacz dziejów Żydów, autor publikacji z zakresu historii polskich Żydów. Współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Pomysłodawca i realizator portalu Wirtualny Sztetl. Członek: Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Rady Muzeum Polin oraz Rady Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorant prof. Jerzego Tomaszewskiego na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie w SGH oraz studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki UW. Były stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Fundacji Kościuszkowskiej. Uhonorowany Złotą Gwiazdą NCIV przyznawaną przez National Council for International Visitors i odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:

1. How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish presence in absence: the aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.

2. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.

3. Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.

dr Hanna Węgrzynek

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH

Historyk, zajmuje się dziejami Żydów w Polsce, w tym relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, społecznością żydowską w Warszawie oraz kwestią prezentacji Zagłady w polskich podręcznikach historii. Autorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce. Kuratorka wystaw, m.in. „Twarz getta” i „Mille ans des Juifs en Pologne”. Absolwentka studiów historycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studium doktoranckiego w Instytucie Historii PAN. Pracowała m.in.: w Archiwum Głównych Akt Dawnych,  Polskim Komitecie ds. UNESCO, Żydowskim Instytucie Historycznym i Muzeum POLIN. Uhonorowana odznaką  „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:
1. New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (z Antonym Polonskym i Andrzejem Żbikowskim);
Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie, Warszawa 2016.
2. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Żyd, Polak, legionista 1914–1920”, Warszawa 2015 (red.).
3. „Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989“, w: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, wyd. Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017;
“Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne, t. 30, 2017.
4. “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych”, w: Studia Żydowskie Almanach/ Jewish Studies Almanac, t.6, 2016.
5. „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku”, w: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku, red. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
“The Jews Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700”, w: Juden und ländische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit (15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden, 2016.

Aleksandra Skibniewska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
I INWESTYCJI

Ekonomistka, od 16 lat zajmuje się doradztwem biznesowym oraz zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi na rzecz spółek Skarbu Państwa, krajowych i międzynarodowych dużych przedsiębiorstw komercyjnych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinach: strategii, marketingu i sprzedaży, zasobów ludzkich, badań i rozwoju oraz finansów.  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Business School University of Plymouth, Hogeschool voor Economische Studies w Amsterdamie, a także Podyplomowych Studiów Europejskich w SGH.

prof. Daniel Blatman

GŁÓWNY HISTORYK

Daniel Blatman jest profesorem Katedry Nowożytnej Historii Żydowskiej i Studiów nad Holokaustem im. Maxa i Rity Haber na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest także kierownikiem Instytutu Badań nad Współczesnym Żydostwem im. Avrahama Harmana oraz byłym dyrektorem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich tego uniwersytetu. Tematem jego badań jest historia żydowskiego ruchu robotniczego w Europie Wschodniej, Holokaust na ziemiach polskich, hitlerowska polityka Zagłady oraz ludobójstwo w XX wieku.

Wybrane publikacje:
1. For our Freedom and Yours, The Jewish Labor Bund in Poland 1939–1945 (Za wolność naszą i waszą, żydowski związek robotniczy Bund w Polsce, 1939-1945), 2003.
2. Reportage from the Ghetto, The Jewish Underground press in Warsaw Ghetto (Reportaż z getta, podziemna prasa żydowska w getcie warszawskim), 2005.
3. The Death Marches, The Final Phase of Nazi Genocide (Marsze śmierci, ostatni etap nazistowskiego ludobójstwa), 2011.
4. Ed. Conflicting Histories and Coexistence: New Perspectives on the Polish-Jewish Encounter (Sprzeczne narracje i współistnienie: nowe spojrzenie na historię kontaktów polsko-żydowskich), 2014.
5. “Holocaust scholarship: toward a post-uniqueness era” (Badania nad Holokaustem: w kierunku epoki po-niepowtarzalności), w: Journal of Genocide Research, t. 17 nr 1, 2015.
6. “Beyond National Identities: New Challenges in writing the History of the Holocaust in Poland and Israel” (Poza tożsamością narodową: nowe wyzwania w pisaniu Historii Holokaustu w Polsce i Izraelu), w: Antony Polonsky et. al. (eds.), New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands (Nowe kierunki w badaniach historii Żydów na ziemiach polskich), 2018.

ZESPÓŁ MUZEUM

dr August Grabski

WSPÓŁPRACOWNIK DZIAŁU NAUKOWEGO

Historyk społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku. Był pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, ekspertem sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i redaktorem wydawnictwa „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”. Autor wielu publikacji. Absolwent i adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta m.in. Yad Vashem i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Współtwórca wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uhonorowany odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:
1. August Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950). Historia polityczna, Warszawa 2015.
2. August Grabski (ed.), Rebels against Zion, Studies on the Jewish Left Anti-Zionism, Warszawa 2011.
3. August Grabski, Maciej Wójcicki, Żydowski Związek Wojskowy. Historia przywrócona, Warszawa 2008.
4. August Grabski, Lewica przeciwko Izraelowi. Zbiór studiów o żydowskim lewicowym antysyjonizmie, Warszawa 2008.
5. August Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949), Warszawa 2004.

dr Halina Postek

KIEROWNICZKA DZIAŁU EDUKACJI

Etyk, edukator, wykładowca akademicki. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej – Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Przedmiotem jej badań naukowych była etyka i pedagogika musaryzmu, etyczno-religijnego ruchu powstałego w środowisku ortodoksyjnych żydów litewskich w połowie XIX wieku.

Wybrane publikacje:
1. Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą, w; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
2. Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej, w: Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warszawa 2011.
3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010.

David Berman

SPECJALISTA DS. NAUKOWYCH

Talmudysta, badacz tekstów żydowskich. Urodzony w Sydney w Australii. Po ukończeniu uczelni Gateshead Yeshiva w Wielkiej Brytanii i uzyskaniu ordynacji rabinackiej, przeprowadził się do Izraela, gdzie był wykładowcą m.in. w Tzanz Talmudic Academy i zajmował się pogłębionymi studiami nad klasycznymi tekstami hebrajskiej literatury rabinicznej. Mieszka na stałe w Warszawie.

dr Wiesława Młynarczyk

WSPÓŁPRACOWNICA DZIAŁU EDUKACJI

Specjalistka w zakresie edukacji o Zagładzie i powojennej historii Żydów, autorka wielu publikacji edukacyjnych na ten temat. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i projektach w Polsce i za granicą, m. in.: w Yad Vashem w Jerozolimie, Memorial de la Shoah w Paryżu , Domu Konferencji w Wannsee, Muzeum Getta w Terezinie , Bates College w Maine ( USA) , w wyjazdach studyjnych na Ukrainę.

Wybrane publikacje:

1. Warszawska Szkoła Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, w: Warszawa-miasto w opresji, red. K. Krajewski, Warszawa 2010
2. Świadectwa literackie ( wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału, ćwiczenia z tekstami literackimi), w: Wybór żródeł do nauczania o Zagładzie na okupowanych ziemiach polskich, red. A. Skibińska i R. Szuchta, Warszawa 2010.
3. Holokaust oczami dziecka ( scenariusz filmu edukacyjnego), współautor, Warszawa 2008, Fundacja Shalom
4. W jaki sposób Irena Sendlerowa ratowała dzieci żydowskie w czasie Zagłady – na podstawie filmu „Dzieci Sendlerowej”, w: Mulimedialne Wydawnictwo Edukacyjne , Warszawa 2008, NCK i WCIES
5. Drama- Korczak- Holokaust, w: Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

dr Magdalena Tarnowska

WSPÓŁPRACOWNICA DS. WYSTAWIENNICZYCH

Historyk sztuki, kustosz dyplomowany. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Głównym tematem jej badań jest sztuka Żydów polskich od końca XIX do lat 50. XX wieku, w szczególności sztuka getta warszawskiego. Wyniki prowadzonych badań prezentuje podczas konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych m.in. World Congress of Jewish Studies w Jerozolimie. Od 1993 do 2008 roku pracowała Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, w latach 2009 – 2012 członkini Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego powołanego przez MKiDN. Obecnie adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Stypendystka Hanadiv Charitable Foundation i Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność edukacyjną. Autorka i współautorka licznych wystaw i publikacji na ten temat twórczości artystów żydowskich w Polsce.

Wybrane publikacje:
1. Artyści żydowscy w Warszawie 1939 – 1945, DiG, Warszawa, 2015.
2. Archiwum Ringelbluma. Tom IV. Gela Seksztajn 1907 – 1943. Życie i twórczość, Warszawa 2011
3. Tadeusz Bornstein (1919 – 1942). Losy i twórczość w czasie drugiej wojny światowej, Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly, Warszawa 2017, nr 2/262.
4. Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia(?) „Zarządzanie w Kulturze” Kraków 2016, t. 17, nr 1,s. 67-77.
5. Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 w: „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Sztuka Polska 1945-1970”, red. J. W. Sienkiewicz , E. Toniak, Toruń 2015, nr 9.

dr Rafał Batkowski

DORADCA DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Inspektor Policji w stanie spoczynku. Kierował Policją na Mazowszu i w Wielkopolsce, odpowiadał za międzynarodową współpracę Policji i zwalczanie terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji oraz Akademii Obrony Narodowej. Doktor nauk społecznych. Wykładowca akademicki, autor publikacji z dziedziny bezpieczeństwa. Twórca strategii, programów i przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Marcin Bartosiewicz

SEKRETARZ DYREKTORA

Przez dwanaście lat pracował w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, jako edukator i koordynator projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.  Zajmował się także upamiętnieniami cmentarzy żydowskich i synagog. Studiował filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego i dowódca działającej na terenie Warszawy wolontariackiej grupy ratowniczej.

Kamila Żelazowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze finansów instytucji kultury. Współtworzyła podstawy formalno-prawne, organizacyjne i finansowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego, gdzie sprawowała nadzór nad działami księgowości, kadr, administracji i kancelarii, oraz brała udział w projektowaniu założeń i rozliczaniu Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja i projektów realizowanych w ramach programów unijnych. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury w zakresie doradztwa, wsparcia w tworzeniu regulacji, konsultowania wniosków grantowych oraz audytach wewnętrznych.

Monika Pajura

RADCA PRAWNY

Ekspert w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa na dobrach niematerialnych, obrotu gospodarczego. Od 2005 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, czynnie wykonuje ten zawód. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciech Karwacki

KIEROWNIK DS. EKONOMICZNYCH

Ekonomista, posiada 18 letnie doświadczenia w doradztwie i zarządzaniu w międzynarodowych firmach doradczych. Ponad 12 lat doświadczenia w kierowaniu projektami i dużymi zespołami. W dorobku m.in.: projekty usprawnień efektywnościowych i zmian organizacyjnych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

BIURO PRASOWE

Miłka Skalska

RZECZNICZKA PRASOWA

Dziennikarka z 25 letnim stażem zawodowym. W TVP prezentowała i wydawała audycje informacyjne oraz publicystyczne, zrealizowała kilkaset autorskich programów, wśród nich filmy dokumentalne o tematyce historycznej. W TVP 3 Warszawa zajmowała się m.in.: tematyką kulturalną i varsavianistyczną. Jest laureatką nagrody publiczności Festiwalu Zamojskie Spotkania z Historią 2014 za reportaż „Mój Ojciec Generał”. Otrzymała Medal Jubileuszowy 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za upowszechnianie wiedzy o Bohaterach Powstania Warszawskiego 1944. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek S. Jeżowski

WSPÓŁPRACOWNIK DZIAŁU PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Tłumacz konferencyjny, copywriter, tłumacz literatury i tekstów technicznych w parze językowej polski-angielski. 30 lat stażu zawodowego. Współpracował m.in.: z radą ministrów, senatem i sejmem a także NBP i innymi urzędami regulacyjnymi. Jest stałym współpracownikiem m.in.: Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz globalnych agencji ratingowych. Autor przekładu na język polski większości tekstów poetyckich zamieszczonych w Sidur Beit Polin. Modlitewniku na dni powszednie, szabaty i święta, red. Gil Nativ. Absolwent Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów nad przekładem Uniwersytetu Cambridge, Akademii Muzycznej w Warszawie i Manhattan School of Music w Nowym Jorku.

Font Resize